Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti svadobnej agentúry Svadby podľa Ely, so sídlom Dedovec 1783/ 301, 017 01 Považská Bystrica, IČO:50 128 779, DIČ: 2120181382, zapísaná v Obchodnom registri ako Svadby podľa Ely, s.r.o. (ďalej len “Svadby podľa Ely”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi svadobnou agentúrou Svadby podľa Ely ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetovú stránku http://svadbypodlaely.sk/eshop/ alebo http://www.svadobnyeshop.sk/.

 

Objednávanie tovaru

Postup pri objednávaní tovaru na našich web stránkach je nasledovný:

  1. Zvoľte množstvo a vybraný tovar vložte do košíka.
  2. Pokračujte v nákupe alebo prejdite na platbu.
  3. Vyberte spôsob platby a formu doručenia tovaru a stlačte tlačidlo “Pokračovať“.
  4. Vyplňte objednávkový formulár a stlačíte tlačidlo “Odoslať objednávku s povinnosťou platby”. (Ide o záväznú objednávku a za objednaný tovar treba zaplatiť.)

Po spracovaní Vašej objednávky bude na Vami uvedenú emailovú adresu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky. Doručením tohto emailu dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

Stornovanie objednávky

V prípade, že si prajete stornovať Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, kontaktujte nás čo najskôr na emailovej adrese objednavky@svadbypodlaely.sk a uveďte číslo Vašej objednávky.

Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Svadobná agentúra Svadby podľa Ely má právo stornovať Vašu objednávku v prípade, že nie je možné dodanie tovaru, či už z dôvodu jeho nedostupnosti alebo iných príčin. O stornovaní Vašej objednávky Vás budeme okamžite informovať prostredníctvom emailu. V prípade, že ste už uhradili cenu za objednaný tovar, budú Vám peniaze vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

 

Ceny

Všetky ceny tovarov a služieb uvedené na web stránkach www.svadbypodlaely.sk alebo http://www.svadobnyeshop.sk/ sú konečné, vrátane DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Ceny uvedené na stránke nezahŕňajú cenu za dopravu tovaru.

V prípade svadobných šiat je potrebné pri objednávke uhradiť plnú sumu. Vašu objednávku vybavíme až po ukradení tejto čiastky podľa aktuálnej ceny uvedenej pri tovare.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota má orientačný charakter a jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 7 do 21 pracovných dní, pri svadobných šatách 5 - 6 týždňov. Zákazník objednaním tovaru berie na vedomie, že dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak nie je možné všetok objednaný tovar doručiť v dohodnutom termíne. V prípade predĺženia dodacej lehoty, Vás budeme informovať emailom. V prípade, že Vám tovar nebude doručený ani v predĺženej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť. Ak ste už uhradili príslušnú cenu za daný tovar, tieto peniaze Vám budú vrátené do 14 dní na Vami uvedený účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

 

Miesto a spôsob dodania tovaru

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty, k dodacej lehote preto treba pripočítať 1 až 3 pracovné dni, v závislosti do Vami uvedenej adresy.

O poslaní Vašej objednávky Vás budeme informovať emailom. Ak Vám tovar nebude doručený ani do 7 dní po našom informačnom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom bude zákazníkovi doručený účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Tovar sa považuje za dodaný aj v prípade, že si ho zákazník neprevezme v dohodnutom čase. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a ten sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Svadobná agentúra Svadby podľa Ely nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 

Spôsob platby

  • na dobierku
  • platobnou kartou
  • prevodný príkaz na základe vystavenej faktúry

Faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list, obdržíte emailom. Pri objednávke pre firmy posielame daňový doklad (faktúru) spolu s tovarom. Ak ste doklad nedostali, prosíme informuje nás čo najskôr na emailovú adresu objednavky@svadbypodlaely.sk.

 

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné vo výške 1,60€. V prípade platby na dobierku sa k poštovnému účtuje poplatok 1€ Uvedený poplatok platí pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. Pri objednávke svadobných šiat je poštovné zdarma.

 

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Presné podmienky nájdete na /reklamacny-poriadok/.

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Svadobná agentúra Svadby podľa Ely, s.r.o. so sídlom Dedovec 1783/301, 01701 Považská Bystrica, v Obchodnom registri Svadby podľa Ely, s.r.o. sa pri spracovaní Vašich osobných údajov riadi Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.

Na našich web stránkach http://svadbypodlaely.sk/eshop/ alebo http://www.svadobnyeshop.sk/ nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

 

kontakty

Email: objednávky@svadbypodlaely.sk

Telefón: 0908 379 748

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi svadobnou agentúrou Svadby podľa Ely a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy vzniknuté kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Svadobná agentúra Svadby podľa Ely si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.svadbypodlaely.sk alebo http://www.svadobnyeshop.sk/. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.03.2016.