Reklamačný poriadok

Záručná doba a reklamácia tovaru

Záručná doba na tovar zakúpený na internetových stránkach http://svadbypodlaely.sk/eshop/ alebo http://www.svadobnyeshop.sk/ je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky na emailovú adresu objednavky@svadbypodlaely.sk. Neskoršie reklamácie o nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete reklamovať u nás zakúpený tovar, zašlite Vašu požiadavku na reklamáciu spolu s uvedením dôvodom reklamácie a prípadnou fotografiou tovaru (ak ide o reklamáciu z dôvodu jeho poškodenia) na emailovú adresu objednavky@svadbypodlaely.sk. O ďalšom postupe Vás budeme informovať emailom.

V prípade, potreby zasielajte reklamovaný tovar na adresu Dedovec 1783/301, 01701 Považská Bystrica. Do zásielky priložte aj faktúru, ktorú ste od nás dostali spolu s tovarom. Tovar prosím neposielajte na dobierku!!

Vašu reklamáciu sa pokúsime vybaviť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od podania reklamácie alebo obdržania reklamovaného tovaru. O rozhodní Vás budeme informovať emailom.

Ak bude Vaša reklamácia uznaná, vymeníme Vám tovar kus za kus alebo Vám vrátime peniaze.

 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. elektronickej knihy, prístupu do aplikácie a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy informujte nás o tom emailom na adresu objednavky@svadbypodlaely.sk. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých druhov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

V emialy o odstúpení od zmluvy uveďte nasledovné inftomácie: druh tovaru / služby (číslo objednávky), dátum objednania a dátum priatia tovaru.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Dedovec 1783/301, 01701, Považská Bystrica. Tovar prosím neposielajte na dobierku. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, pokiaľ nám nebude doručený tovar. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú nahradené aj náklady za dodanie tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.